نوت های موسیقی


نوت های موسیقی

بگذر ز من این نت برای افرادی است که به تازگی شروع به نواختن پیانوکرده اند.